Liên thông vừa học vừa làm

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông năm 2021 Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình ...

22   09/07/2023

Xem thêm

Tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022

Tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học ...

15   08/07/2022

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm năm 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm năm 2021 Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban ...

16   01/08/2021

Xem thêm