Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu Trường Đại học Hòa Bình

HIỆU TRƯỞNG TÔ NGỌC HƯNG Học hàm, học vị: Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư,Tiến sĩ Email: tnhung@daihochoabinh.edu.vn PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC ĐÀO VĂN ĐÔNG Học hàm, học vị: ...

101   26/06/2024

Xem thêm

HIỆU TRƯỞNG TÔ NGỌC HƯNG Học hàm, học vị: Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Email: tnhung@daihochoabinh.edu.vn   PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC ĐÀO VĂN ĐÔNG Học hàm, ...

23   27/12/2022

Xem thêm