Nhóm nghiên cứu tiềm năng

Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại Học Hòa Bình

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-ĐHHB ngày 25/08/2023 về Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu tiềm năng ...

9   22/03/2024

Xem thêm