Ba công khai

Thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học...

24   01/07/2024

Xem thêm

Thông báo: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học

Thông báo: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học...

21   01/07/2024

Xem thêm

Biểu mẫu số 19: Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của Cơ sở Giáo dục Đại học

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của Cơ sở Giáo dục Đại học...

17   28/06/2024

Xem thêm

Biểu mẫu số 21 Công khai thu chi tài chính

Xem chi tiết: Biểu mẫu số 21 Công khai thu chi tài chính...

27   28/06/2024

Xem thêm

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Hòa Bình (2023-2024)

Bài viết công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường đại học hòa bình (2023-2024)...

24   28/05/2024

Xem thêm