Công bố khoa học

Danh sách công bố trong nước năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Hòa Bình có 36 bài báo xuất bản trên Tạp chí khoa học trong nước (Tính đến tháng 07/2023). STT Tên bài báo Tác giả/Đồng ...

19   31/01/2024

Xem thêm

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Hòa Bình có 23 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước (Tính đến tháng 07/2023). STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác ...

18   26/01/2024

Xem thêm

Danh sách công bố quốc tế năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Hòa Bình có 04 bài báo xuất bản trên Tạp chí quốc tế (tính đến 06/2023). STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tạp ...

32   25/01/2024

Xem thêm

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Hòa Bình có 06 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Hội thảo Link ...

10   30/01/2023

Xem thêm

Danh sách công bố trong nước năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Hòa Bình có 79 bài báo xuất bản trên Tạp chí khoa học trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tạp chí ...

8   27/01/2023

Xem thêm

Danh sách công bố quốc tế năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Hòa Bình có 09 bài báo xuất bản trên Tạp chí quốc tế. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tạp chí Số/Trang/Năm Link ...

20   27/01/2023

Xem thêm

Danh sách công bố trong nước năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hòa Bình có 60 bài báo xuất bản trên Tạp chí khoa học trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tạp chí ...

9   19/11/2022

Xem thêm

Danh sách công bố quốc tế năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hòa Bình có 03 bài báo xuất bản trên Tạp chí quốc tế. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tạp chí Số/Trang/Năm Link ...

11   28/01/2022

Xem thêm

Danh sách công bố quốc tế năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hòa Bình có 03 bài báo xuất bản trên Tạp chí quốc tế. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Tạp chí Số/Trang/Năm Link ...

8   28/01/2022

Xem thêm

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hòa Bình có 14 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Hội thảo Link ...

8   28/01/2022

Xem thêm