Số 06 – Tháng 12/2022

Mục lục số 06 – tháng 12/2022

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Hòa Bình số 06, tháng 12/2022, bao gồm: Kinh tế và Xã hội: 09 bài báo Quản lý giáo ...

13   28/12/2022

Xem thêm

Pháp luật về ngân hàng số – cơ sở pháp lý cho hoạt động ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

PGS.TS. Lê Thị Thanh – Khoa Luật, Tài chính Ngân hàng và Kế toán, Trường Đại học Hoà Bình Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động và tạo ...

15   28/12/2022

Xem thêm

Đo lường trải nghiệm khách hàng về dịch vụ khách sạn Việt Nam bằng phân tích dữ liệu đánh giá trực tuyến

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hoà Bình Tóm tắt: Bài viết đề cập phương pháp ...

12   28/12/2022

Xem thêm

Chính sách công nghiệp của Trung Quốc: Kết quả và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới

PGS.TS. Chu Khánh Lân – Học viện Ngân hàng Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu khái quát quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc từ năm 1949 tới nay và ...

14   28/12/2022

Xem thêm

Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam sau Covid-19, từ góc độ logistics

TS. Nguyễn Ngọc Long – Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Logistics là ngành kinh tế đóng vai trò hỗ trợ, kết ...

8   28/12/2022

Xem thêm

Xu hướng đa dạng hóa đồng tiền dự trữ và những thách thức đối với vai trò thống trị của đồng Đô la Mỹ

TS. Nguyễn Đình Trung – Viện Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Bài viết đề cập một số quan điểm về những tác động của các ...

10   28/12/2022

Xem thêm

Những giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thanh Tùng – Viện Nhà nước và Pháp luật Tóm tắt: Bài viết phân tích quan niệm về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thực trạng và những ...

14   28/12/2022

Xem thêm

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập: Cơ hội và thách thức

ThS. Dương Văn Bá – Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong ...

22   28/12/2022

Xem thêm

Phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

ThS. Lê Thị Hồng, ThS. Hồ Thị Thanh Tâm – Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu ...

14   28/12/2022

Xem thêm

Huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng xã hội ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

CN. Nguyễn Đức Phong – Phòng Văn hoá và Thông tin – Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình Tóm tắt: Kết cấu hạ tầng xã hội có vai trò quan ...

14   28/12/2022

Xem thêm