Nhiệm vụ KH&CN

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình Gốc tự do và chất chống oxy hóa Chủ biên: PGS.TS. Phan Túy Thành viên: TS. Lê Thị ...

1   22/03/2024

Xem thêm

Danh sách phê duyệt đề tài nckh sinh viên năm học 2023-2024 (lần 2)

Quyết định số 1089/QĐ-ĐHHB ngày 12/12/2023 về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 Lần 2), bổ sung 08 đề tài ...

31   22/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2022-2023

Quyết định số 783/QĐ-ĐHHB ngày 14/09/2023 về việc xếp hạng và khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023, bao gồm 08 đề tài sau: STT Tên ...

13   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình: Môi trường Chủ biên: PGS.TS Cao Văn Thu 2 Tài liệu: Thực tập Hóa Đại cương – Vô ...

1   21/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2021-2022

Quyết định số 368/QĐ-ĐHHB ngày 14/06/2022 về việc xếp hạng và khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022, bao gồm 08 đề tài sau: STT Tên ...

12   21/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2019-2020

STT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Khoa Giảng viên hướng dẫn Xếp hạng 1 Hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty cổ phần Tataci Việt Nam Bùi Thị Thúy ...

14   21/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2019-2020

Quyết định số 515/QĐ-ĐHHB ngày 29/06/2021 về việc xếp hạng và khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021, bao gồm 07 đề tài sau: STT Tên ...

11   21/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2019-2020

Quyết định số 497/QĐ-ĐHHB ngày 28/08/2020 về việc xếp hạng và khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020, bao gồm 04 đề tài sau: STT TÊN ...

15   21/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2019-2020

Quyết định số 898/QĐ-ĐHHB ngày 04/10/2019 về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020, bao gồm 04 đề tài sau: STT ...

10   21/03/2024

Xem thêm

Danh sách đề tài nckh sinh viên được xếp hạng và khen thưởng năm học 2018-2019

Quyết định số 504/QĐ-ĐHHB ngày 17/06/2019 về việc xếp hạng và khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019, bao gồm 02 đề tài sau: STT Tên ...

10   21/03/2024

Xem thêm