Đảng ủy trường Đại học Hòa Bình

174
29/05/2024
 

 

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN NGỮ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hòa Bình

 

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA

TÔ NGỌC HƯNG

Học hàm, học vị: Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: tnhung@daihochoabinh.edu.vn

 

 

ỦY VIÊN

ĐÀO VĂN ĐÔNG

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Email: dvdong@daihochoabinh.edu.vn

 

 

ỦY VIÊN

TRẦN THỊ CHI CHÂU

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Email: ttcchau@daihochoabinh.edu.vn

 

 

ỦY VIÊN

NGUYỄN TOÀN ĐỊNH

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Email: ntdinh@daihochoabinh.edu.vn