Hội đồng khoa học

Danh sách Tiểu ban khối Mỹ thuật công nghiệp nhiệm kì 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Mỹ thuật công nghiệp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 07 thành viên.   ...

9   09/07/2024

Xem thêm

Danh sách Tiểu ban khối Sức khỏe nhiệm kì 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Sức khỏe, Hội đồng Khoa học và công nghệ trường, Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 09 thành viên.   STT Họ ...

9   09/07/2024

Xem thêm

Danh sách Tiểu ban khối Công nghệ và Cơ bản nhiệm kì 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Công nghệ và Cơ bản, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 08 thành viên. ...

6   09/07/2024

Xem thêm

Danh sách Tiểu ban khối Kinh tế và Quản lý nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Kinh tế và Quản lý, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 11 thành viên. ...

11   09/07/2024

Xem thêm

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hòa Bình – Nhiệm kỳ 2021-2025

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ  1 NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng Hiệu trưởng Chủ tịch 2 GS.TS. Đào Văn Đông Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch ...

48   26/06/2024

Xem thêm