Hội đồng trường

Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội đồng trường

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Hội đồng trường thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định ...

34   26/06/2024

Xem thêm

Thành viên Hội đồng Trường Đại học Hòa Bình

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình là tổ chức quản trị, đại diện cho Nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Nhà đầu ...

82   26/06/2024

Xem thêm