Các tiểu ban

Danh sách Tiểu ban khối Mỹ thuật công nghiệp nhiệm kì 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Mỹ thuật công nghiệp, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 07 thành viên.   ...

9   09/07/2024

Xem thêm

Danh sách Tiểu ban khối Sức khỏe nhiệm kì 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Sức khỏe, Hội đồng Khoa học và công nghệ trường, Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 09 thành viên.   STT Họ ...

9   09/07/2024

Xem thêm

Danh sách Tiểu ban khối Công nghệ và Cơ bản nhiệm kì 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Công nghệ và Cơ bản, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 08 thành viên. ...

6   09/07/2024

Xem thêm

Danh sách Tiểu ban khối Kinh tế và Quản lý nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Tiểu ban khối Kinh tế và Quản lý, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trường Đại học Hòa Bình nhiệm kì 2021-2025 bao gồm 11 thành viên. ...

11   09/07/2024

Xem thêm