Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2023

Năm 2023, trường Đại học Hòa Bình có 23 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước (Tính đến tháng 07/2023). STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác ...

18   26/01/2024

Xem thêm

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Hòa Bình có 06 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Hội thảo Link ...

10   30/01/2023

Xem thêm

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hòa Bình có 14 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Hội thảo Link ...

8   28/01/2022

Xem thêm

Danh sách công bố trên Kỷ yếu Hội thảo Trong nước năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Hòa Bình có 05 bài báo xuất bản trên các Hội thảo trong nước. STT Tên bài báo Tác giả/Đồng tác giả Hội thảo Năm ...

7   30/10/2020

Xem thêm