Sv.Startup | Ngày Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia Của Học Sinh, Sinh Viên Lần Thứ Vi Năm 2024