Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

CHÍNH SÁCH TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 

1. CHÍNH SÁCH NỘP BÀI

   Bản thảo được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng các chính sách và thể lệ mà Tạp chí đã công bố. Bản thảo cần thể hiện được sự phù hợp về mục đích, phạm vi của Tạp chí. 

   Tác giả cam kết bản thảo không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn (dưới dạng bản in hay bản điện tử). Tác giả không gửi bản thảo đến các tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Tòa soạn (không được xét duyệt xuất bản).

   Trong trường hợp bản thảo là công trình nghiên cứu của tập thể các tác giả, số lượng, thứ tự và vai trò của tác giả được liệt kê trên bản thảo cũng như nội dung của bản thảo đều dựa trên sự thống nhất của tập thể các tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách được xem là tác giả chính của bản thảo. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bản thảo. Việc xác định tác giả liên lạc (corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Nhóm tác giả chịu trách nhiệm kiểm tra cẩn thận danh sách tên tác giả và thứ tự tên các tác giả trong danh sách đó trước khi nộp bản thảo cho Tạp chí. Sau khi bản thảo bước vào giai đoạn biên tập, bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả đều không được chấp nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản). Tác giả đại diện nhóm tác giả liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bản thảo có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc chỉnh sửa nội dung bản thảo cũng phải dựa trên sự thống nhất của tập thể các tác giả. 

   Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả.

   Các bản thảo sẽ được kiểm tra đạo văn, tính trùng lắp nghiên cứu. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bản thảo nên được trích dẫn, liệt kê đầy đủ và chi tiết ở phần danh mục tài liệu tham khảo. Các thông tin cá nhân của người được trao đổi, thảo luận nếu được đưa vào bản thảo thì phải có sự chấp thuận của người được trao đổi, thảo luận. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản thảo, bản quyền tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, được sử dụng trong bản thảo. Trong một số trường hợp cần thiết, nếu được yêu cầu, tác giả cần công khai hỗ trợ cung cấp các dữ liệu nghiên cứu cho Tạp chí nhằm mục đích phản biện hoặc nâng cao chất lượng của bản thảo.

 

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH NHẬN BẢN THẢO

STT

TÊN CÔNG VIỆC

LƯU ĐỒ

NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

BIỂU MẪU

1

 

 

 

Nhận bản thảo của tác giả

Bước 1:

Nhận bản thảo từ Tác giả thông qua email và hệ thống nộp bài trực tuyến của Tạp chí.

Bước 2:

Thông tin về việc Tạp chí đã nhận bản thảo bằng email của Tạp chí hoặc trên hệ thống nộp bài trực tuyến của Tạp chí trực tuyến (Nội dung soạn sẵn và hệ thống trực tuyến tự động tự điền thông tin vào các trường thông tin để trống).

Bước 3:
Biên tập viên của Tạp chí sẽ thực hiện việc sơ duyệt bản thảo đã nhận bằng email hoặc trên hệ thống OJS. Quá trình sơ duyệt bao gồm các nội dung sau đây:

-  Về sự phù hợp với của Tạp chí đã được công bố;

- Về sự tuân thủ các chính sách gửi bài, phản biện mà Tạp chí đã được công bố;

- Về sự phù hợp với thể lệ bản thảo đã được công bố (file bản thảo (độ dài, font chữ); tiêu đề; tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Việt; bảng, hình, số liệu; trích dẫn; hình thức và các lỗi chính tả);

- Về các thông tin cần cung cấp của Tác giả (họ tên, học hàm-học vị, nơi công tác, chức vụ, email, và số điện thoại liên lạc), và các cam kết khác mà Tạp chí yêu cầu.

luudoquytrinhnhanbanthao

 

 

 

 

 

 

 

 

Tòa soạn (Biên tập, Trị sự)

 

 

 

 

Tác giả chỉnh sửa và nộp lại

 

 

 

 

 

 

 

≤3 ngày

 

 

 

 

 

≤3 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Email phản hồi

2

Kiểm tra đạo văn

 

Tòa soạn (Biên tập, Trị sự)

≤3 ngày