Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

Hội đồng trường thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 16, trừ trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư quy định tại khoản 2, Điều 16a của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Cụ thể, HĐT có trách nhiệm và quyền hạn sau:

 

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Nhà đầu tư;

 

b) Đề xuất Hội nghị Nhà đầu tư thông qua chiến lược, kế hoạch phát triển trường, chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;

 

c) Trình Hội nghị Nhà đầu tư thông qua nội dung liên quan đến tài chính, tài sản trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, về chính sách tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý Nhà trường theo kết quả, hiệu quả công việc và ủy quyền cho HĐT quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Trường phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;

 

d) Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính nội bộ, Quy chế dân chủ cơ sở của Trường;

 

đ) Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

 

e) Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;

 

g) Đề xuất Nhà đầu tư thông qua tiêu chuẩn, phương án nhân sự Hiệu trưởng; quyết định và trình Nhà đầu tư ra nghị quyết công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và hệ thống quản lý của Nhà trường; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất khi có trên 50% số thành viên Hội đồng trường yêu cầu;

 

h) Quyết định chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhân sự và kế hoạch tài chính hằng năm; thông qua báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Trường; trình Nhà đầu tư thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

 

i) Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường; báo cáo hằng năm trước Hội nghị Nhà đầu tư và Hội nghị toàn thể của Trường về kết quả hoạt động của Hội đồng trường nói chung và kết quả hoạt động giám sát nói riêng;

 

k) Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội nghị Nhà đầu tư và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Trường;

 

l) Dự kiến chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị Nhà đầu tư; triệu tập Hội nghị Nhà đầu tư họp thường niên hoặc đột xuất theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

 

m) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.


TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

 

a)  Chủ tịch Hội đồng trường là chủ tài khoản của Trường;

 

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng trường;

 

c) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng trường: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quy chế tài chính nội bộ; Quy chế dân chủ cơ sở; Danh mục vị trí việc làm; quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng và ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ Phó Hiệu trưởng theo đề nghị của Hiệu trưởng;

 

d) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng trường; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Thư ký Hội đồng trường theo nghị quyết của Hội đồng trường;

 

đ) Sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường; công khai danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và thành viên Hội đồng trường trên trang thông tin điện tử của Trường sau khi được Hội nghị Nhà đầu tư công nhận;

 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình;

 

g) Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng trường, nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

 

h) Chủ tịch Hội đồng trường có thể ủy quyền đại diện chủ tài khoản có thời hạn cho Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật và của Hội nghị Nhà đầu tư ở một số lĩnh vực. 

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

a) Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

 

b) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, dịch vụ và phục vụ cộng đồng, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quyết định của Hội đồng trường;

 

c) Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng trường sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan của Trường; ban hành các quy định khác của trường theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

 

d) Đề xuất Hội đồng trường xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Hiệu trưởng; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác của Trường;

 

đ) Tổ chức tuyển dụng giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động khác theo nghị quyết của Hội đồng trường; quyết định tuyển dụng, quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, ký hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

 

e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể của Trường;

 

g) Hằng năm, tổ chức đánh giá năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong Trường;

 

h) Xem xét các ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo trước khi quyết định các vấn đề đã giao cho Hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn. Trường hợp không đồng ý với nội dung tư vấn, Hiệu trưởng được quyết định, chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định và báo cáo Hội đồng trường trong kỳ họp Hội đồng gần nhất;

 

i) Hàng năm, báo cáo trước Hội đồng trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu, tài chính, tài sản của Trường; thực hiện công khai minh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

 

k) Thực hiện các quy định về điều kiện làm việc, trách nhiệm và quyền hạn ghi trong thỏa thuận hợp đồng lao động với Hội đồng trường sau khi đã được Hội đồng Cố vấn thông qua;

 

l) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường và các bên liên quan; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

Văn phòng Hội đồng trường có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường chuẩn bị các văn bản, báo cáo, tờ trình liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường; lưu giữ và quản lý hồ sơ tài liệu có liên quan.