Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

 

Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Hòa Bình
Tiếng Anh: Institute of Scientific Research - Hoa Binh University
Tên viết tắt: ISR-HBU

 

Chức năng

 

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN);

2. Tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động KH&CN của Trường Đại học Hòa Bình sau khi được phê duyệt.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Đầu mối tổ chức, thực hiện toàn bộ hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học của Trường Đại học Hòa Bình.

 

a) Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về quản lý hoạt động KH&CN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan về hoạt động KH&CN;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng và trình Hiệu trưởng đề nghị Chủ tịch Hội đồng Trường phê duyệt định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Trường cho từng giai đoạn; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN 5 năm và hằng năm của Trường Đại học Hòa Bình;
c) Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài KH&CN các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học và các hợp đồng tư vấn của Nhà trường cho các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các đề tài KH&CN các cấp được giao;
d) Hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Trường;

đ) Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường;

e) Quản lý hoạt động đăng ký, thẩm định, nghiệm thu, tổng hợp, đánh giá, xác nhận các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp, các sáng kiến và giải pháp của cán bộ, giảng viên, người lao động trong Trường;
g) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề cấp Trường, cấp quốc gia và quốc tế;
h) Chịu trách nhiệm tổ chức chính, phối hợp đồng tổ chức trong các sự kiện khoa học của toàn Trường; hỗ trợ các đơn vị trong Trường tổ chức các sự kiện khoa học phục vụ công tác giảng dạy và NCKH;
i) Tham mưu cho Hiệu trưởng tìm kiếm, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho hoạt động KH&CN;
k) Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường;
l) Đầu mối quản lý, tổng hợp và theo dõi số lượng và sản phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên cao trong Trường; đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của toàn Trường;
m) Chủ trì xây dựng các báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường; đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng phương hướng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường;
n) Chủ trì, phối hợp tổ chức, hướng dẫn tham gia các giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế;
o) Làm đầu mối và chịu trách nhiệm chính về triển khai đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Hòa Bình;
p) Phối hợp với Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị và Thanh tra-Pháp chế và các đơn vị có liên quan để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trong Trường và đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngoài Trường có tham gia, cộng tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường;
q) Hàng năm, xác nhận mức độ hoàn thành công việc nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, làm cơ sở cho việc xếp loại lao động và xét các danh hiệu thi đua khen thưởng trong toàn Trường;
r) Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính giúp Hiệu trưởng: quản lý các nguồn kinh phí, các hoạt động thu, chi và báo cáo quyết toán trong hoạt động KH&CN theo các quy định hiện hành; hướng dẫn chủ nhiệm các đề tài, dự án KH&CN các cấp lập dự toán chi; thanh tra, kiểm tra tài chính các hoạt động KH&CN theo quy định pháp luật;
s) Phối hợp với Viện Đào tào Quốc tế trong việc thiết lập các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN;
t) Phối hợp với các đơn vị trong Trường để hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng về lĩnh vực KH&CN.

 

2. Quản lý công tác biên soạn, lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy. thống nhất trong phạm vi nhà trường

 

a) Triển khai quy trình biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ đào tạo cho cán bộ, giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường;
b) Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng để xét duyệt đề cương, đánh giá chất lượng, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ đào tạo;
c) Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu kí các hợp đồng biên soạn tài liệu giảng dạy giữa Nhà trường với các đơn vị chủ trì, chủ biên biên soạn tài liệu; quản lý và sử dụng kinh phí liên quan đến việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in, phát hành và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình.

 

3. Quản lý công tác xuất bản, phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình và các ấn phẩm, thông tin khoa học và công nghệ.


4. Quản lý tài sản trí tuệ của Trường.


a) Nhận diện, ghi nhận, xác định quyền sở hữu, quyền tác giả đối với các tài sản trí tuệ do người lao động, đơn vị thuộc, trực thuộc Trường và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có mối quan hệ cộng tác với Nhà trường tạo thành;
b) Xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động quản lý và khai thác tài sản trí tuệ;
c) Xây dựng cơ chế và tỷ lệ phân chia lợi ích từ hoạt động khai thác thương mại tài sản trí tuệ;
d) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật sở hữu trí tuệ của người lao động, người học và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;

đ) Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. 

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.