Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Hòa Bình
Tiếng Anh: Institute of Scientific Research - Hoa Binh University
Tên viết tắt: ISR-HBU

 

Chức năng

 

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN);

2. Tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động KH&CN của Trường Đại học Hòa Bình sau khi được phê duyệt.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Đầu mối tổ chức, thực hiện toàn bộ hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học của Trường Đại học Hòa Bình.

2. Quản lý công tác biên soạn, lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy. thống nhất trong phạm vi nhà trường

3. Quản lý công tác xuất bản, phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình và các ấn phẩm, thông tin khoa học và công nghệ.

4. Quản lý tài sản trí tuệ của Trường.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.