Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Đảng ủy trường Đại học Hòa Bình

Nguyễn Văn Ngữ

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

NGUYỄN VĂN NGỮ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Email: nvngu@daihochoabinh.edu.vn

Tô Ngọc Hưng-1

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA

TÔ NGỌC HƯNG

Học hàm, học vị: Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Email: tnhung@daihochoabinh.edu.vn

Đào Văn Đông

ỦY VIÊN

ĐÀO VĂN ĐÔNG

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Email: dvdong@daihochoabinh.edu.vn

Chi Châu-06

ỦY VIÊN

TRẦN THỊ CHI CHÂU

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Email: ttcchau@daihochoabinh.edu.vn

Toàn Định-07

ỦY VIÊN

NGUYỄN TOÀN ĐỊNH

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Email: ntdinh@daihochoabinh.edu.vn