Văn bản liên quan
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Số 447/QĐ-ĐHHB QĐ vv ban hành Quy định công nhận và chuyển điểm học phần đã tích lũy 12.8.2020.pdf 12/08/20
Số 501/QĐ-BGDĐT Quyết định v.v ban hành Quy định về kỹ thuật dữ liệu của hệ thống CSDL ngành về giáo dục đại học 21/02/20
Số 881/QĐ-ĐHHB QĐ giải thể TT ĐT và PT các Chương trình tiên tiến CAED 12/10/18
Số 715/QĐ-ĐHHB QĐ v.v tiếp nhận Giảng viên khoa Luật 06/09/18
Số 717/QĐ-ĐHHB QĐ v.v cán bộ khoa Dược 06/09/18
Số 716/QĐ-ĐHHB QĐ v.v tiếp nhận Giảng viên Khoa Dược 06/09/18
Số 718/QĐ-ĐHHB QĐ v.v bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ 06/09/18
Số 643/QĐ-ĐHHB QĐ v.v giảng dạy cho các học phần từ năm học 2018-2019 15/08/18
Số 656/QĐ-ĐHHB QĐ bổ nhiệm trưởng Văn phòng đại diện miền Trung 18/08/18
Số 652/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập Văn phòng đại diện miền Trung 17/08/18
Số 654/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập TT Thông tin & Thư viện 17/08/18
Số 653/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập viện NCKH 17/08/18
Số 633/QĐ-ĐHHB QĐ v.v ban hành Quy chế Công tác Văn thư và Lưu trữ 14/08/18
Số 635/QĐ-ĐHHB QĐ ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt và ký văn bản quản lý 14/08/18
Số 542/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập Hội đồng TĐKT 11/07/18
Số 541/QĐ-ĐHHB Quyết định giải thể Viện Đào tạo và Phát triển Công nghệ IED thuộc T.ĐHHB 11/07/18
Số 2522/QĐ-BGDĐT QĐ đào tạo ngành Dược học trình độ ĐH 06/07/18
Số 540/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập Phòng Công tác Sinh viên và Tư vấn việc làm 11/07/18
Số 537/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập Viện Đào tạo Quốc tế 10/07/18
Số 536/QĐ-ĐHHB QĐ thành lập Viện Đào tạo SĐH và Nghiên cứu khoa học 10/07/18
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 25 mục.
trong 2