Thông tư sửa đôi, bổ sung một số Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổng thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


 

Tệp đính kèm: 05_2021_TT_BGDDT.PDF

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: