Thông báo lịch thi trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/04/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ giáo dục và đào tạo; Quyết định số 842/QĐ-ĐHHB ngày 02/10/2018 ban hành kèm theo quy định đào tạo thạc sĩ cảu Trường Đại học Hòa Bình. Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học hòa Bình thông báo lịch trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: