Đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình thông báo đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ cho...

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023  

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu người học, Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 trình độ Thạc sĩ  

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hòa Bình.

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022  

Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2022 Trình độ Thạc sĩ , trước diễn biến tình hình dịch Covid - 19 cơ bản đã được kiểm soát tại Hà Nội và Nghị quyết số 128/NQ - CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời " Thích ứng an toàn , linh hoạt , kiểm soát hiệu quả dịch COVID -...

Lùi thời gian thi Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 do Covid19  

Căn cứ thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh Sau đại học đợt I năm 2021 trình độ Thạc sĩ.

Lùi lịch thi Thạc sĩ đợt 1 năm 2021  

Theo thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học hòa Bình ban hành về việc tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021. Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh Sau đại học; Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ 2021 của Đại học Kinh tế Quốc Dân  

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 với các nội dung sau đây.

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021  

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu người học. Trường đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 với 5 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Quan hệ công...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020  

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu người học. Trường đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo Lịch thi trình độ Thạc sĩ - đợt 1 năm 2020  

Tập trung làm thủ tục: 14h - 16h30 ngày 31/7/2020 Ngày thi tuyển : 01 - 02/8/2020