Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018  

Danh sách thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh sau đại học 2018 - Trình độ Thạc sỹ  

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình độ đào tạo thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu người học, Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 như sau: