Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo về việc UBND TP Hà Nội thành lập khu cách ly tập trung tại KTX Mỹ Đình II

Trường Đại học Hòa Bình thông báo tới Lãnh đạo các đơn vị và sinh viên trong toàn Trường về việc Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu KTX Mỹ Đình II.


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

 

 
   

Số:  114 /TB-ĐHHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
   

Hà Nội,  ngày  19  tháng 03  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v UBND TP Hà Nội thành lập khu cách ly tập trung tại khu KTX Mỹ Đình II

 

    Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 18/03/2020 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nộivề việc Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Khu KTX Mỹ Đình II.

    Trường Đại học Hòa Bình thông báo tới Lãnh đạo các đơn vị và sinh viên trong toàn Trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

    1. Đối với sinh viên đã đến Hà Nội và đang ở tại Đơn nguyên 3, 4, 5 của KTX Mỹ Đình II được di chuyển sang ở tại Đơn nguyên 1, 2 theo hướng dẫn của Ban quản lý khu KTX Mỹ Đình II (hoặc có thể trở về địa phương trong thời gian Nhà trường tổ chức học trực tuyến);

    2. Đối với sinh viên ở nội trú tại Đơn nguyên 3, 4, 5 KTX Mỹ Đình II nhưng hiện đang ở địa phương thì đồ đạc, hành lý trong phòng ở sẽ được Ban quản lý KTX thu gom và niêm phong; khi hết nhiệm vụ cách ly, phòng ở và đồ dùng cá nhân sẽ được khử trùng trước khi bàn giao cho sinh viên trở lại ở;

    3. Sinh viên thực hiện tốt các chỉ dẫn của Ban quản lý khu KTX Mỹ Đình II và Nhà trường; Chấp hành nghiêm mọi quy định và hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid - 19;

    4. Phòng QLSV&TVVL, Đoàn thanh niên, các Phòng/Khoa/Viện/Trung tâm có liên quan phối hợp với Ban quản lý khu KTX Mỹ Đình II thông báo và hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt các nội dung trên.

    Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- HĐQT, HT (để b/c);

- SV, Các Phòng/Khoa/Viện/TT/VP  (để t/h);

- Lưu VT,

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đào Hải

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: