Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học trực tuyến

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các Cơ sở giáo dục và đào tạo.


 

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 trên phần mềm Trans từ ngày 22/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: