Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo về việc Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2020


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 141/TB-ĐHHB

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO
V/v
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5  năm 2020

 

- Căn cứ vào lịch nghỉ các ngày Lễ trong năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

- Để thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên bố trí lịch làm việc, giảng dạy và học tập. Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình thông báo về lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 năm 2020 như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên được nghỉ 01 ngày thứ Năm, ngày 02/4/2020 (tức 10/3/2019 Âm lịch).

2. Thời gian nghỉ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5:

Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên sẽ được nghỉ 02 ngày từ ngày 30/4/2020 đến hết 01/05/2020 (thứ Năm, thứ Sáu).

Đề nghị Phòng Đào tạo và các Khoa sắp xếp Thời khóa biểu và thông báo cho giảng viên, nhân viên và sinh viên được biết thời gian nghỉ Lễ trên.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Nhà trường yêu cầu toàn thể CBGVNV và Sinh viên thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ban phòng chống dịch bệnh    Trường Đại học Hòa Bình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các đơn vị; SV (để t/h);

- CTHĐQT (để báo cáo);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: