Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo v/v viết bài tham luận tại Hội thảo "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư!

Thực hiện Công văn số 1885/BGDĐT-GDĐH ngày 29/5/2020 của Bộ GD & ĐT v/v Tham luận tại Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Phòng HCTCQT đề nghị các đơn vị viết bài tham dự với chủ đề "Công dân học tập tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4" nhằm thúc đẩy "Sự phát triển bền vững của Đại Học Hòa Bình" và theo các chủ đề đính kèm.
Bài viết tham luận gửi về phòng HCTCQT trước ngày 24/6/2020.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: