Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo v/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng 09 năm 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

 

Số: 683/TB-ĐHHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  27  tháng  8   năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018

   Căn cứ Điều 73 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung về việc quy định người lao động hàng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

   Căn cứ Quy định số 141/ĐHHB-HCTH ngày 17/7/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về quy định về ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong năm;

   Trường Đại học Hòa Bình thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên lịch nghỉ Lễ như sau:

   Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên được nghỉ 03 ngày, từ Thứ Bảy 01/9/2018 đến hết ngày hết ngày thứ Hai 03/9/2018.

   Đề nghị Phòng Đào tạo và các Khoa sắp xếp Thời khóa biểu và thông báo cho giảng viên, nhân viên và sinh viên được biết thời gian nghỉ Lễ trên.

Trân trọng!         

 

Nơi nhận:

 - Các đơn vị liên quan;

 - CTHĐQT (để báo cáo);

 - Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: