Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Hòa Bình

Thực hiện thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 15/4/2020; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid và ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

Số:  156  /TB-BCĐ-ĐHHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Hà Nội, ngày 15 tháng  04  năm 2020

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Trường

 

Căn cứ Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 15/4/2020; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid và ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, để tiếp tục kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh và chủ động ngăn chặn, ứng phó kịp thời với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Trường Đại học Hòa Bình yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp... và thực hiện giãn cách xã hội theo mức xếp loại nguy cơ lây lan dịch bệnh tại địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

- Nhóm "Có nguy cơ cao" gồm 12 tỉnh, thành: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ít nhất đến hết ngày 22/4/2020.

- Nhóm "Có nguy cơ" gồm 15 tỉnh: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước và Đồng Tháp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp bổ sung của từng địa phương.

- Nhóm "Nguy cơ thấp" gồm các địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chấp hành nghiêm Thông báo số 142/TB-ĐHHB ngày 31/3/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường và Thông báo số 142a/TB-BCĐ-ĐHHB của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Trường Đại học Hòa Bình. Thực hiện sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết và được giao nhiệm vụ mới đến Trường làm việc.

3. Tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc"; thường xuyên theo dõi các thông tin phòng chống dịch qua các kênh truyền thông của Nhà nước và của Nhà trường; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Nhà trường; nếu có các biểu hiện bất thường về sức khoẻ phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế ở địa phương và Nhà trường.

Yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Trường, thủ trưởng các đơn vị trong Trường chỉ đạo và quán triệt để cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên của Trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ của Bộ, CTHĐQT (để b/c);

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các phòng, Khoa, Viện, TT, VP;

- Website;

- Lưu: VT,

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. ĐÀO HẢI

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: