Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non năm 2021

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


 

 

Tệp đính kèm: 1184_QD_BGDDT.PDF

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: