Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh 

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh với thông tin chi tiết như sau:

 

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Quản lý kinh tế và Xã hội  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Quản lý kinh tế và xã hội với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Ngoại ngữ  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Ngoại ngữ với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Du lịch  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Du lịch với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Luật  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Luật với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng kế toán  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng kế toán với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ thông & Điện tử viễn thông  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Công nghệ thông & Điện tử viễn thông với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Ngành Y khoa  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên ngành Y khoa với thông tin chi tiết như sau: