Danh sách bài viết theo chuyên mục

Giới thiệu sách: Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại có chức năng luân chuẩn vốn, gián tiếp phân bổ nguồn lực, và giám sát sử dụng hiệu quả nguồn lực của xã hội, từ đó đóng góp vào quá trình tạo công ăn việc làm, giúp nền kinh tế tăng trưởng.