Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Hội nghị nhà đầu tư năm 2020

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Ngày 30/8/2020, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư năm 2020.


Tại Hội nghị, các cổ đông đã ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu trong thời gian qua đã đưa Nhà trường vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích rất đáng tự hào trong năm học vừa qua.

 

 

Hội nghị đã thông qua "Báo cáo kết quả hoạt động Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025" do Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị; Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020 do Ban kiểm soát báo cáo tại Hội nghị; Thông qua Đề án Nhân sự thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường phát huy những thành quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Trường Đại học Hòa Bình ngang tầm nhiệm vụ cơ sở giáo dục đại học tư thục định hướng ứng dụng, phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 

 

Một số hình ảnh buổi Hội nghị:

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: