Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công văn về quy định bổ nhiệm chức danh GS, PGS!

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2020. Việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) tại cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương II (từ Điều 24 đến Điều 27) Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg).Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: