Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Kế hoạch Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TĐTN-TCKT về tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên 2020 của Ban chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)


THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

***

Số: 03-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà nội, ngày 28  tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TĐTN-TCKT về tổ chức các hoạt động tháng Thanh niên 2020 của Ban chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN); Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội Đảng bộ trường Đại học Hòa Bình khóa III (2020-2025).

2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

3. Đẩy mạnh thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ", phong trào "Khởi nghiệp".

4. Các hoạt động được tổ chức phong phú, thu hút được sự tham gia của ĐVTN, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và an toàn.

II. CHỦ ĐỀ: "Tuổi trẻ Trường Đại học Hòa Bình tình nguyện, sáng tạo, đổi mới"

III. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tổ chức cho ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua website và các hình thức sinh hoạt chi đoàn, toạ đàm, diễn đàn thanh niên… Đẩy mạnh cuộc vận động: "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" đến toàn thể các Đoàn viên.

2. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) và các dịch bệnh khác tại Nhà trường và địa bàn.

3. Phổ biến cho HSSV trong toàn trường tham gia các cuộc thi trực tuyến do Thành Đoàn Hà Nội và Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội phát động (Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hoá của thủ đô Hà Nội", Cuộc thi "Tài năng Anh ngữ 2020",…)

4. Phối hợp với Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Phòng Công tác sinh viên và tư vấn việc làm tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo.

5. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường nhằm tăng cường giáo dục thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tích cực bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, môi trường xanh - sạch - đẹp, mĩ quan của Nhà trường.

6. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hòa Bình khóa III (2020-2025).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các nội dung hoạt động cụ thể trong Tháng Thanh niên 2020.

- Tổ chức phối hợp giữa các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc để thực hiện các chương trình.

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Các liên chi đoàn, chi đoàn

- Tổ chức tốt các hoạt động tại cơ sở; đồng thời tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động của Đoàn trường tổ chức. Triển khai các nội dung hoạt động của liên chi đoàn và chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch, định hướng.

- Thường xuyên theo dõi thông tin trên website, fanpage để triển khai các hoạt động.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Thành đoàn (b/c),

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các LCĐ, chi đoàn (để t/h)

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Toàn Định

                                   

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: