Thông báo thời gian nghỉ hè đối với học viên, sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch học tập năm 2020-2021; thông báo số 527/TB-ĐHHB ngày 05/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc nghỉ hè, nghỉ phép năm học 2020-2021, đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên.


Tệp đính kèm: img01233.pdf

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu