Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018


THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

***

Số:544/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 7  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

-----------

   Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018; Căn cứ Kế hoạch số … - KH/ĐTN ngày 08/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hòa Bình về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018. Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1.1. Mục đích

   - Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đo thi văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tạo sực chuyển biến về chất lượng, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên, sinh viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

   - Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần tình nguyện trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi tiến tới tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018.

   - Phổ biến, phân công các phần việc trong Chương trình "Tiếp sức mùa thi", tình nguyện"Mùa hè xanh". Tổ chức tập huấn kỹ năng tham gia hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

  1.2. Yêu cầu:

   Việc tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của ĐVTN, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH

  2.1. Thời gian, địa điểm

    - Thời gian: 09h00' ngày 13 tháng 07 năm 2018  

    - Địa điểm: Tại Hội trường lớn – Trường Đại học Hòa Bình

  2.2. Chương trình

   - Đón tiếp đại biểu.

   - Văn nghệ chào mừng.

   - Nghi lễ chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca).

   - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

   - Phát biểu của Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường.

   - Phát biểu hưởng ứng của đoàn viên thanh niên.

   - Phát biểu chỉ đạo và động viên của Ban giám hiệu nhà trường

   - Đội sinh viên tình nguyện tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trong khuôn viên trường và khu vực bên ngoài  cổng trưởng

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

   - Đại diện Thành Đoàn Hà Nội

   - Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường

   - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường

   - Đại diện các Khoa

   - 30 sinh viên tình nguyện.

* Yêu cầu đối với ĐVTN tham gia buổi Lễ:

   - Về trang phục: Đoàn viên thanh niên mặc áo Thanh niên Việt Nam.

   - Thời gian tập trung: 08h30', ngày 13 tháng 07 năm 2018

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   - Ban Chấp hành Đoàn trường có nhiệm vụ báo cáo HĐQT, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức Lễ ra quân; Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường để tổ chức buổi Lễ; Trực tiếp chỉ đạo đội sinh viên tình nguyện trong quá trình tổ chức buổi Lễ.

   - Các Chi đoàn Khoa, Đội, Nhóm tình nguyện làm công tác tổ chức tại Lễ ra quân; xây dựng chương trình văn nghệ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Đ/c trong BCH chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2018; Huy động đủ lực lượng sinh viên tình nguyện đến tham gia buổi lễ.

   Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường đề nghị các Chi đoàn Khoa, Đội, Nhóm sinh viên tình nguyện trong toàn Trường triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao, đảm bảo nội dung, tiến độ, an toàn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để b/c);

- Các CĐ, Đội SVTN (để t/h);

- Lưu VP

 

Ý kiến BGH

 

 

(Đã ký)

 

 

Đào Hải

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Thị Hiền


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: