Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo về việc mở lớp học phần học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Căn cứ Kế hoạch nhập học và Lịch học tập học kỳ 1/2021-2022 của sinh viên khóa 521 và kết quả học tập của sinh viên các khóa trước trong toàn trường; Để đảm bảo tiến độ học tập toàn khóa cho sinh viên khóa 521 và tạo điều kiện cho sinh viên các khóa trước trong toàn trường hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo do chưa học hoặc đã học nhưng chưa đạt;


 

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức một số lớp học phần theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 2 năm học 2021- 2022 như sau:

 

1. Danh sách các lớp học phần

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Lịch học dự kiến

1

Pháp luật đại cương

02

Từ 17h30 - 20h ngày thứ 2+4, Từ 14/3 đến 30/4

2

Triết học Mác Lênin

03

Từ 17h30 - 20h ngày thứ 3+5, Từ 14/3 đến 05/6

3

Kinh tế chính trị

02

Từ 17h30 - 20h ngày thứ 6+7, Từ 14/3 đến 30/4

4

Tin học cơ sở

04

Từ 17h30 - 20h ngày thứ 2+4, Từ 02/5 đến 11/8

 

2. Nội dung và thời gian thực hiện

 

Sinh viên đăng ký học phần: Từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 11/3/2022.

 

Sau khi kết thúc thời gian sinh viên đăng ký học, ngày 12/3/2022 Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách lớp học phần và thông báo lịch học chính thức.

 

3. Cách thức đăng ký: Sinh viên tiến hành đăng ký theo địa chỉ link:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CvaSMfglsjAKYHdFSwfOl9UlgKAkVp_BDpWjqsOQgbw/edit?usp=sharing.

 

4. Thời gian nộp học phí:

 

Sinh viên nộp học phí theo quy định chung của Trường. Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo mức học phí /1 tín chỉ và thời gian nộp. Sau khi kết thúc thời gian nộp học phí, sinh viên không nộp học phí sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần và không có tên trong danh sách lớp học phần.

 

5. Thời gian giảng dạy và học tập: Dự kiến bắt đầu từ ngày 14/3/2022.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị và sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết kịp thời.

 

Đề nghị các Phòng, Khoa cùng cố vấn học tập phối hợp triển khai thực hiện thông báo cho sinh viên của Khoa biết, đăng ký và tham gia học theo đúng tiến độ.


*Chi tiết xem tại đây:


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: