Trung tâm Đào tạo liên tục

Trung tâm Đào tạo liên tục thuộc Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ - ĐHHB ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.


   Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với trọng tâm chính là khai thác tuyển sinh các ngành học thạc sĩ, đại học; mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hòa Bình với các đối tác trong và ngoài nước.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

   Trung tâm Đào tạo liên tục có nhiệm vụ là đầu mối của Trường Đại học Hòa Bình triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các đối tác.

    - Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác, liên kết đào tạo hàng năm; thực hiện công tác đào tạo, tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

    - Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo các ngành học, môn học. Tổ chức quản lý công tác giảng dạy, thực hành, thực tập chuyên môn các lớp và quản lý người học theo quy định.

    - Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chínhtham mưu cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, ban hành các quy định thu - chi theo quy định của Trường Đại học Hòa Bình.

    - Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm theo quy định của Trường Đại học Hòa Bình.

    - Tham gia tuyển sinh các ngành học theo kế hoạch của Nhà trường.

2. Hợp tác và đào tạo:

   Trung tâm là đầu mối liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường cho các địa phương, cơ sở giáo dục trên khắp cả nước như: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ...

   Trung tâm còn là đầu mối giúp tăng cường các hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, kết nối Nhà trường với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao.

3. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu:

   Xây dựng thương hiệu uy tín trong chiến lược đào tạo của Nhà trường với sứ mệnh:Năng động, sáng tạo và luôn đi đầu trong công tác đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp; truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   Muc tiêu: Đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động tuyển sinh, liên kết đào tạo với các địa phương, cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

4. Thành tựu đạt được:

   Tuy mới thành lập  nhưng Trung tâm Đào tạo liên tục đã xây dựng được mạng lưới tuyển sinh rộng khắp trên cả nước; thành lập Văn phòng Đại diện của Trường Đại học Hòa Bình tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa…; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển sinh, tham gia quản lý công tác liên kết đào tạo tại các địa phương như: Hà Giang, Thanh Hóa, Điện Biên, Phú Thọ…

   Trong năm 2017 đã tuyển sinh được trên 500 sinh viên các ngành đại học Luật, tài chính ngân hàng, công tác xã hội cho Nhà trường…đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các trường, cơ sở đào tạo tại các địa phương xây dựng chương trình liên kết đào tạo cho 10 lớp Đại học tại các tỉnh: Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Hòa Bình, Thanh Hóa...

   Năm 2017 Trung tâm tuyển sinh được 300 học viên Cao học thuộc các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Tài chính- Ngân hàng…


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu