Thư viện Trường Đại học Hòa Bình


Số lượng học liệu của tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình tập trung tại thư viện. Ngoài tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng anh còn có một số lượng rất lớn các luận văn, khóa luận tốt nghiệp. Mời các bạn tham quan Thư Viện:

 

thu_vien2

 

thu_vien3

 

thu_vien4

 

thu_vien5

 

thu_vien6

 

thu_vien_cntt1

 

thu_vien_cntt2

 

thu_vien_cntt3


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu