Chức năng, Nhiệm vụ Phòng TVTS&TT


* Chức năng:

     Phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh các hệ đào tạo.

 * Nhiệm vụ và quyền hạn:

     - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm;

     - Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trong toàn trường tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường tổng hợp số liệu, thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và các điều kiện khác có liên quan đến công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

     - Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, thông báo kế hoạch, nội dung tuyển sinh để khai thác nguồn tuyển các loại hình đào tạo đã được phê duyệt; tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của Hiệu trưởng nhà trường và quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     - Quản lý website tuyển sinh; cập nhật kịp thời các thông tin, hình ảnh phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo bằng nhiều hình thức đến đối tượng tuyển sinh; Tổ chức lực lượng tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do các tổ chức, cơ quan chức năng địa phương, ngành tổ chức;

     - Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường, các cơ quan chức năng, các đơn vị ngoài trường có liên quan để triển khai công tác tuyển sinh theo quy trình từ khâu tổ chức thi đến khâu chấm thi, lên điểm, xây dựng phương án xét tuyển, gọi nhập học theo đúng lịch trình và quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành;

     - Tham gia các chương trình, ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức.

    - Quản lý tốt cán bộ, nhân viên, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất theo quy định của Nhà trường;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng nhà trường giao cho.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu