Thông báo tuyển sinh 


 

Trung tâm Đào tạo liên tục  

Trung tâm Đào tạo liên tục thuộc Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ - ĐHHB ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 486/QĐ - ĐHHB ngày 23/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

Đội ngũ Cán bộ Phòng TVTS&TT  

Chức năng, Nhiệm vụ Phòng TVTS&TT  

Giới thiệu Phòng TVTS&TT  

Danh sách những học liệu mới trong thư viện  

Các bạn có thể tra cứu những tài liệu sau đây trong thư viện của Trường.

Các thông tin khác: