Giới thiệu về Trung tâm Du lịch  

Thông báo tuyển sinh  

Trung tâm Đào tạo liên tục  

Trung tâm Đào tạo liên tục thuộc Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ - ĐHHB ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.