Danh sách Phòng, Ban, Viện, Trung tâm


Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 21)

Email: phongtchcqt@daihochoabinh.edu.vn


 

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 20)

Email: phongkhtc@daihochoabinh.edu.vn


 

Phòng Đào tạo

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 22)

Email: phongdt@daihochoabinh.edu.vn


 

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871901

Email: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn


 

Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871901

Email: phongctsv@daihochoabinh.edu.vn


 

Phòng Kiểm định & Đảm bảo chất lượng

Văn phòng: Tầng 3 Nhà A

Điện thoại:

Email: phongkddbcl@daihochoabinh.edu.vn


 

Viện Đào tạo sau Đại học & Hợp tác Quốc tế

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 19)

Email: viensdh@daihochoabinh.edu.vn


 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại:

Email: trungtamnnth@daihochoabinh.edu.vn


 

Trung tâm Đào tạo liên tục

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại:

Email: trungtamdtlt@daihochoabinh.edu.vn

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu