Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo đăng ký công trình, đề tài xét tặng Giải thưởng KH & CN 

Căn cứ Thông tứ số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ giành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục Đại học;