Danh sách bài viết theo chuyên mục

Quyết định thành lập tạp chí KH&CN trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Nghị quyết số 02/2000/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ Nghị quyết số 05/2000/NQ/HĐT ngày 24/11/2020 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hòa Bình;

 

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn 

Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Hòa Bình Tiếng Anh: Institute of Scientific Research - Hoa Binh University Tên viết tắt: ISR-HBU

 

Quyết định bổ nhiệm phó tổng biên tập tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Nghị quyết số 02/2000/NQ - HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Hội...