Danh sách bài viết theo chuyên mục

QĐ v.v kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2025 và các Tiểu ban 

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2021-2025, ngày 11/6/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua các thành viên kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2021 – 2025.

 

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn 

Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học - Trường Đại học Hòa Bình Tiếng Anh: Institute of Scientific Research - Hoa Binh University Tên viết tắt: ISR-HBU

 

Tổ chức xét chọn giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 - 2022 

Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐHHB ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc ban...

 

Bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng khoa học và Đào tạo trường ĐHHB nhiệm kỳ 2021 - 2025 

Căn cứ Quyết định số 576/2021/QĐ-ĐHHB ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình; Xét đề nghị của Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình và Trưởng phòng Hành...