Danh sách bài viết theo chuyên mục

Bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hòa Bình

 

Giới thiệu Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn 

Viện Nghiên cứu khoa học là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Hòa Bình. Viện được thành lập theo Quyết định số 653/QĐ-ĐHHB ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình. Tên giao dịch của Viện Nghiên cứu khoa học Tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Hòa...

 

Tổ chức xét chọn giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 - 2022 

Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐHHB ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc ban...

 

Quyết định Kiện toàn Thành viên và Tiểu ban Hội đồng khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2021 - 2025 

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2021-2025, ngày 11/6/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2025 thông qua các thành viên kiện toàn danh sách...