Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Quyết định KH&CN giai đoạn trước 2018


Danh mục Quyết định KH KH&CN

 

TT

Tên Quyết định

Số Quyết định,

Kế hoạch

Ngày ký

1

QĐ Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ trường Đại học Hòa Bình năm 2012

16a/QĐ-ĐHHB

19/01/2012

2

QĐ Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ trường Đại học Hòa Bình năm 2013

313a/QĐ-ĐHHB

25/12/2012

3

QĐ Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ trường Đại học Hòa Bình năm 2014

252a/QĐ-ĐHHB

05/12/2013

4

QĐ Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ trường Đại học Hòa Bình năm 2015

272a/QĐ-ĐHHB

12/12/2014

5

QĐ Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ trường Đại học Hòa Bình năm 2016

437a/QĐ-ĐHHB

19/12/2015

6

QĐ Phê duyệt kế hoạch khoa học công nghệ trường Đại học Hòa Bình năm 2017

468a/QĐ-ĐHHB

14/12/2016


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: