Danh sách bài viết theo chuyên mục

Tổ chức xét chọn giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 - 2022 

Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐHHB ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hòa Bình;

 

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên tham gia Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ,

 

Danh mục NCKH cấp trường năm 2020 - 2021 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021