Danh sách bài viết theo chuyên mục

Danh mục NCKH cấp trường năm 2010 - 2020 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 - 2020

 

Danh mục NCKH cấp trường năm 2019  

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Kết quả nghiêm cứu của Sinh viên trong giai đoạn 2015  

Có thể hiểu đơn giản: "Nghiên Cứu Khoa Học là một dự án nhỏ". Dự án nhỏ này giúp các bạn sinh viên có thể vận dụng được nhiều kiến thức/kỹ năng, từ những kiến thức/kỹ năng được Thầy/Cô truyền đạt trong quá trình học tập trên lớp cho đến những kiến thức/kỹ năng tự học bên ngoài. Do đó, việc thực...

Kết quả nghiên cứu khoa học của CBGV giai đoạn 2015  

Những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ (KH và CN) trong các cơ sở giáo dục đại học (GDÐH) có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nghiên cứu khoa học trong các cơ sở GDÐH cũng góp phần nâng cao tiềm lực, phát...

Danh mục các cuộc triển lãm của Giảng viên  

BẢNG 1. DANH MỤC CÁC CUỘC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TỔ CHỨC/THAM GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020